Hoppa till sidans innehåll

PM för Fjällorienteringen 1 - 3 augusti 2013


PM   <<Klicka här för att öppna ny sida

Jämtland/Härjedalens Orienteringsförbund och Funäsdalens IF hälsar alla tävlande, ledare, massmedia och publik varmt välkomna till Funäsfjällen och Fjällorienteringen.

 Centralort/TC

Centralort är Bruksvallarna ca 15 km nordväst om Funäsdalen och 220 km sydväst Östersund. Parkering endast på anvisade platser.

Tävlingsform/målgång     

 Fjällorienteringen är en ”två-manna”, patrulltävling, vilket innebär att patrullmedlemmarna ska hålla ihop under hela tävlingen och passera mållinjen tillsammans.  Kontroll sker av att dessa regler följs och patrull som bryter mot reglerna utesluts.

Tävlingsområde                

 Terrängen inom triangeln  ”Ramundberget  - Bruksvallarna – Fjällnäs”  utgör årets tävlingsområde.

Kartan                               

Skala 1:50 000, ekvidistans 5 m. (förstorad till 1:25 000 för D60 och H70 men på kartan står 1:50 000). Ritad 1989, reviderad, digitaliserad och kompletterad inför årets tävling. Trädbevuxen mark utom, myrmark, har grön färg på kartan oavsett täthet, tydlig kulturmark i gult, fjäll i vitt.  Bäckar i samma linjebredd även om vattenflödet varierar. Endast väl underhållna vinterleder är redovisade efter uppgifter från ledansvariga. Exakt längd kan avvika från markeringen på kartan. Stigar och urhuggna, märkta, skidspår ritade i samma manér. Större, synliga stenar är redovisade.

Tävlingsexpedition  

 Tävlingsexpeditionens öppettider och ort:

  • Onsdag 31 juli 16.00 – 21.30 i Bruksvallarna (Bruksvallslidens Hotell & Stugby)
  • Torsdag 1 augusti 07.30 – 09.30 vid Ramundbergets Fjällgård och 17.00 – 21.00 i Bruksvallarna (Bruksvallslidens Hotell & Stugby)
  • Fredag 6 augusti 07.30 – 10.00 och 17.00 – 20.00 i Bruksvallarna  (Bruksvallsliden Hotell & Stugby)
  • Lördag 7 aug 6.30 – 09.00  i  Bruksvallarna ( Bruksvallsliden Hotell & Stugby)
  • Annan tid telefon 070-2147079

Patrullpåsar                        

 Patrullpåsar innehållande nummerlappar, nödfilt/folie, ev. EMIT hyrbricka, backup-lappar mm hämtas i Tävlingsexpeditionen. Patrullpåsar hämtas, om möjligt, senast kl. 21.30 onsdag 3 augusti.

Nummerlappar                 

 Ska bäras väl synliga på bröstet av samtliga tävlande då säkerhetsmässig avprickning vid vissa bemannade kontroller sker. I startlistan först stående patrullmedlem bär nr-lapp märkt ”Bruksvallslidens Hotell & Stugby”.

Stämpling/kontrollpassage

 Patrullen har en gemensam EMIT-bricka. Båda medlemmarna ska ta sig ända fram till varje kontroll och vidröra kontrollenheten. Använd de back up-lappar som delas ut i patrullkuverten. (Backup-lappen är Ert kvitto på att Ni besökt kontrollerna om brickan eller kontrollenheten ej fungerar!) Skriv patrullnummer på back up-lappen. EMIT-brickan ska nollas varje dag i anslutning till start.

Dag 3: båda patrullmedlemmarna i tätlagen kan eventuellt utrustas med EMIT-bricka vid befarad spurtstrid. Borttappad hyrbricka ersätts med 600 Skr.

Utrustning                         

 Heltäckande klädsel enligt SOFT:s bestämmelser. Varje patrull ska medföra nödfilt/folie och första förband. Nödfilt/folie tillhandahålls av arrangören medan första förband finns till försäljning för 10 Skr vid Tävlingsexp. Vid dåligt väder kan arrangören kräva förstärkt klädsel (mössa, handskar, heltäckande superunderställ eller motsvarande).

Hjälpmedel

 Stavar och rep är tillåtna hjälpmedel i alla klasser.

Terrängbeskrivning          

 Banorna går till mycket stor del på lättlöpt kalfjäll.  Måttlig, till starkt, kuperad terräng.

OBS! Vid kontrollutsättningen har konstaterats att bäckar och vattengölar i mycket stor utsträckning är uttorkade! OBS! 

 Hänsynsfrågor                  

Tävlingsmarkerna är i privat ägo och består oftast av långsmala skiften som går från ådalarna upp på fjället. Markutnyttjandet i det område vi använder är jämförelsevis intensivt och används för flera olika ändamål. Markägarna försöker därför dämpa slitaget i området, och uppmanar oss alla, tävlande såväl funktionärer och åskådare att fara fram så försiktigt som möjligt för att inte åstadkomma slitage av markerna eller störa djurlivet i onödan. Vi som nu får låna dessa marker noterar tacksamt detta och ber alla att uppträda på det hänsynsfulla sätt som markägarna förväntar sig.

Vätska mm                        

 Tävlande medför egen mat och dryck. Rinnande vatten på fjället är som regel friskt, rent och därmed drickbart.                    

Den senaste tidens torra och varma väder har torkat ut markerna så att bäckarna mycket ofta är uttorkade – förlita dig därför inte att drickbart vatten är lätt att finna!

Kontrollangivelser            

 Angivelserna är tryckta på kartan, inga lösa angivelser tillhandahålls.

På kontrollangivelserna finns, ej klassen angiven, bara banans beteckning (A – H) enligt följande tabell. De tävlande tar själva ansvar för att ha erhållit karta med rätt bana.

Klasser och banor

       

Klass

Bana

Klass

Bana

Klass

Bana

H20

B

H70

G

Mixed L

C

H21

A

D18

F

Mixed K

F

H35

B

D21

C

Öppen L

D

H45

C

D35

E

Öppen K

G

H50

D

D45

F

Dir L

D

H55

E

D55

F

Dir K

G

H60

F

D60

G

Prova-på

H

H65

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlingsregler                   

 SOFT:s tävlingsregler gäller i tillämpliga delar.  Lägg särskilt märke till att:

6.1.1 Tävlandet sker på egen risk.

6.5.2 Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som drabbats av olycksfall eller sjukdom. Deltagare i tävling är skyldig att medverka i sökandet efter saknad tävlande om tävlingsledningen begär detta.

6.4.1 Tillåtna tekniska hjälpmedel under tävling är karta, kontrollbe-

        skrivning och kompass.

Start dag 1                         

 Samling  vid TC i Ramundberget 08.50 för gemensam  information gällande vägen till start.

Från kl. 09.45 sker kontroll av bricknummer, backup-lapp och nollning av bricka.10 minuter före start sker uppställning vid markeringar med patrullnummer där kartorna finns.  Kartorna får EJ tas före startskottet.

 Start dag 2 -3                     

 Avstånd från TC till start dag 2 ca 3500 meter, dag 3 ca 1800 meter. Följ orange-vit snitsel från TC, vid Bruksvallslidens Hotell&Stugby, till start. Första start för respektive klass framgår av tabell nedan. Därefter sker start efter uppkomna tidsintervaller. För patruller som är mer än 60 min efter tätpatrullen, i sin klass, sker omstart med 60 sekunders intervall med början 60 min efter tätpatrullen.  Upprop sker 2 min före start. Var därför vid starten minst 15 min före start. För direktbanorna (inkl Prova-på), se särskild beskrivning.

 

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Klass

Gemensam start

Första start

Första start

H21

10.00

09.00

08.00

H20

10.00

09.05

08.05

H35

10.00

09.05

08.05

H45

10.00

09.05

08.05

H50

10.00

09.10

08.10

H55

10.00

09.15

08.15

H60

10.00

09.20

08.20

H65

10.00

09.20

08.20

H70

10.00

09.25

08.25

D21

10.00

09.05

08.05

D18

10.00

09.15

08.15

D35

10.00

09.15

08.15

D45

10.00

09.20

08.20

D55

10.00

09.20

08.20

D60

10.00

09.25

08.25

Mixed L

10.00

09.05

08.05

Mixed K

10.00

09.30

08.30

Öppen L

10.00

09.10

08.10

Öppen K

10.00

09.25

08.25

Direkt Lång Direkt Kort Prova-på

10.00

Gemensam start

08.45

Gemensam start

07.45

Exakta starttider för respektive patrull dag 2 och 3 anslås senast 21.00 vid Tävlingsexpeditionen.

Respektive patrull kan också beräkna sin egen starttid, för dag 2 och 3, utifrån den egna klassens första starttid, enligt ovanstående tabell, genom att därtill addera det tidsavstånd som man ligger efter tätpatrullen. Se även start dag 2 och 3

Toaletter                     

Toaletter finns inomhus vid TC och  ”enkel utomhus-modell” vid start.

Dusch

Varm dusch inomhus finns i anslutning till TC.

Bruten tävling            

 Patrull som bryter tävlingen ska snarast anmäla detta till tävlingssekretariat/tävlingsexpeditionen. Patruller som brutit får ej fortsätta tävla i 3-dagarstävlingen. Medlem i patrull som brutit får utan extra kostnad fortsätta att springa utom tävlan, om så önskas med annan patrullkamrat.

Maxtid                         

 5 timmar per dag för samtliga klasser.  Var vänlig respektera maxtiden och sök Er mot mål när ni konstaterar att Ni kommer att överskrida maxtiden före målgång!

Målgång                      

Patrullen ska passera mållinjen samtidigt (”hand-i-hand”) samt målstämpla.  Följ sedan fållan till bricktömningen. Vid eventuell spurtuppgörelse sista dagen gäller att det är den patrullmedlem som sist skär mållinjen som avgör patrullens målgång.

Båda patrullmedlemmarna i tätlagen kan dag 3 komma att utrustas med varsin EMIT-bricka vid befarad spurtstrid.

 Direktklasser              

 Anmälan görs helst på Tävlingsexpeditionen kvällen innan men kan också göras på TC/Sekretariat fram till tävlingsdagens morgon kl. 07.30 dag 1+2 och fram till 07.00 dag 3.  Prova-På räknas också till direktklasserna. Gemensam start vid ordinarie startplats, dag 1 10.00, dag 2 kl. 08.45 och dag 3 kl. 07.45. Kartor fås vid starten. Nollning av bricka före start.

Efteranmälan             

 Efteranmälan kan göras på Tävlingsexpeditionen eller på telefon 070-2147079. Ingen extra avgift tas ut vid efteranmälan!

Sjukvård                     

Sjukvårdspersonal finns vid TC under tävlingstid.  Annars hänvisas till, Funäsdalens Hälsocentral 0684-16060 eller Hede Hälsocentral, 0684-160 00. Sjukvårdsrådgivningen dygnet runt 1177.

Resultat                       

 Anslås löpande vid TC. Fullständiga resultatlistor anslås vid TC och senare resp. kväll vid Tävlingsexpeditionen i Bruksvallarna.

Se även www.fjallorienteringen.se

Priser                           

 Nyttopriser i mån av tillgång.  Minnessak till alla deltagare utdelas vid målgång dag 2. Årsmedalj för 3 och 6 år fullföljda tävlingar utdelas vid målgång dag 3. Årsmedalj för 9 och 18 år utdelas vid prisutdelningen som sker vid TC i Västvallen så snart som möjligt dag 3.

Barnpassning             

Vid TC resp. tävlingsdag. För närmare information kontakta Anna vid hämtning patrullkuvert eller i annat fall ring 070-672 49 50

Försäljning/ servering  

 I Ramundbergets Fjällgård dag 1 och dag 2 och 3 i ICA Nära Stigmyhrs.

Tävlingsorganisation 

Tävlingsledare: Lennart Berggren, 070-672 49 50

Tävlingssekreterare: Anita Olsson, 070-2147079

Banläggare/Bankontrollant: Jan-Erik Skyttner/Leif Bylars

Kartritare/digitaliserare: Kjell Lindholm

Data och sekretariat: Kjell Lindholm

Start: Ingvar Lindgren

Mål: Bjarne Englund

Bygg/TC: Roger Karlsson

Speaker: Bengt Hannersjö

Barnpassning: Anna Berggren 076-9983801

Tävlingskontrollant: Lars Sahlén

Tävlingsjury               

Ordf. i JHOF Lars Sahlén samt två tävlingsdeltagare/ledare. Anslås vid tävlingsexpeditionen

 

 


Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:24 Skribent: Lennart Berggren
E-post: This is a mailto link

  

Postadress:
Östersunds OK - Orientering
c/o Ringvall, Trädgårdsvägen 16A
83243 Frösön

Besöksadress:
Rannåsvägen 48
83191 Östersund

Kontakt:
Tel: 0705735286
E-post: This is a mailto link

Se all info